پنجشنبه, 1 فروردین 1398
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

در جلسه شورای حفاظت از منابع آب مطرح شد:

اضافه برداشت از چاههای مجاز؛ عمده ترین مشکل شهرستان بافق

شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بافق، روز چهارشنبه 22 اسفندماه، با حضور فرماندار بافق، رییس اداره منابع آب این شهرستان و دیگر اعضای شورا در فرمانداری بافق تشکیل شد.

مصوبات مورخ 1397/12/20

مصوبات مورخ 1397/12/20

کمیسیون

مصوبات مورخ 1397/12/18

مصوبات مورخ 1397/12/18

کمیسیون

مصوبات مورخ 1397/10/26

مصوبات مورخ 1397/10/26

کمیسیون