شنبه, 29 دی 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

تعیین رویه عملی برخورد با تصرفات غیرمجاز رودخانه ها

رویه عملی برخورد با تصرفات غیرمجاز بستر رودخانه ها و نحوه تصمیم گیری در کمیسیون ماده 3 تعیین شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد مطرح کرد:

ارسال پیشنهادات استان در طرح 100 درصدی مدیریت مصرف آب به وزارت نیرو

محمدمهدی جوادیان زاده با اشاره به ایجاد کارگروه استانی سازگاری با کم آبی به منظور مدیریت مصرف آب عنوان کرد: در این کارگروه در راستای اجرای طرح صد درصدی مدیریت مصرف...

مصوبات مورخ 1397/10/19

مصوبات مورخ 1397/10/19

کمیسیون

مصوبات مورخ 1397/10/24

مصوبات مورخ 1397/10/24

کمیبسیون

مصوبات مورخ 1397/10/17

مصوبات مورخ 1397/10/17

کمیسیون

مصوبات مورخ 1397/10/12

مصوبات مورخ 1397/10/12

کمیسیون